ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ 1ના અધિકારીઓની કરવામાં આવી બદલી

| Updated: July 19, 2021 8:45 pm

સોમવારે ગુજરાત વહીવટી સેવા, વર્ગ 1ના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી છે. બદલીની માહિતી:

Your email address will not be published.