મંદિરના પ્રસાદના લાડુને મોંઘવારી નડી

| Updated: June 30, 2021 12:47 pm

મંદિરના પ્રસાદના લાડુને મોંઘવારી નડી. અત્યાર સુધી પ્રસાદનો એક લાડુ 10 રુપિયામા મળતો હતો જે હવે 100 રુપિયામાં મળશે.

Your email address will not be published.