આમીર ખાન અને કિરણ રાવ પરસ્પર સહમતીથી થયાં છૂટા

| Updated: July 3, 2021 8:16 pm

આમીર ખાન અને કિરણ રાવ 15 વર્ષ પછી પરસ્પર સહમતીથી છૂટા થયા છે.

Your email address will not be published.