કલેકટર બાદ હવે એડિશનલ કલેકટર કક્ષાના અધિકારીઓની બદલી

| Updated: June 29, 2021 7:54 pm

રાજ્યના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા આજે એક સાથે ૭૯ અધિક કલેકટર કક્ષા ના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી, આવનારા સમયમાં અન્ય વિભાગોમાં બદલીના એંધાણ

Your email address will not be published.