કલેકટર બાદ હવે એડિશનલ કલેકટર કક્ષાના અધિકારીઓની બદલી

| Updated: June 29, 2021 7:54 pm

રાજ્યના સામાન્ય વહીવટી વિભાગ દ્વારા આજે એક સાથે ૭૯ અધિક કલેકટર કક્ષા ના અધિકારીઓની બદલી કરવામાં આવી, આવનારા સમયમાં અન્ય વિભાગોમાં બદલીના એંધાણ

Your email address will not be published. Required fields are marked *