જાણો ઝૂમથી લાગતો થાક શું છે અને તે શા માટે થાય છે?

January 29, 2022 2:55 pm

રોગચાળાના આ યુગમાં આપણે બધા ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો તરફ વળ્યા છીએ. સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું પ્લેટફોર્મ – વ્યાવસાયિક અને વ્યક્તિગત મીટ અને ગ્રીટ માટે ઝૂમ એપ્લિકેશન છે. આપણામાંના મોટા ભાગના લોકો આ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ મીટિંગ, વ્યાખ્યાન અથવા ફક્ત પ્રિયજનો સાથે સામાન્ય વાતચીત કરવા માટે કરે છે. આ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મના વધુ ઉપયોગ સાથે, “ઝૂમથી લાગતો થાક ” […]