લાખો લોકોને ઘેલું લગાડતી એક અનોખી એપ્લિકેશનઃ ક્લબહાઉસ

July 2, 2021 7:15 pm

કોરોના વાયરસના કાળમાં ઝુમ અને દાલગોના જેવી એપ્લિકેશનથી સૌ કોઈ વાકેફ થઈ ગયા.જેણે વર્ચ્યુલ ક્લાસરૂમથી લઈને કોન્ફરન્સ રૂમ સુધીની સુવિધા આપી છે. કોરોનાની બીજી વેવમાં ઓન્લી ઓડિયો એપ્લિકેશનથી અનેક લોકો ક્નેક્ટ થયા છે. પણ એક એવી પણ એપ્લિકેશન છે જેને એક ઘેલું લગાડ્યું છે. જેનું નામ છે ક્લબહાઉસ. જેવું નામ એવું જ એનું કામ. અત્યાર […]