બુધવારે ગુજરાતમાં રસીકરણ રહેશે બંધ

| Updated: July 6, 2021 10:51 am

બુધવારે મમતા દિવસનો કાર્યક્રમ હોવાનું કારણ આગળ ધરીને સરકારે રસીકરણ બંધ રાખવાનો ગુજરાત સરકારે નિર્ણય કર્યો છે

Your email address will not be published.