15 જુલાઈથી ધોરણ 12, પોલિટેકનિક સંસ્થાઓ અને કોલેજના વર્ગો 50 ટકા ક્ષમતા સાથે શરૂ કરવા મંજૂરી

| Updated: July 9, 2021 7:06 pm

15 જુલાઈથી ધોરણ 12, પોલિટેકનિક સંસ્થાઓ અને કોલેજના વર્ગો 50 ટકા ક્ષમતા સાથે શરૂ કરવા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. વાલીઓની મંજૂરી લેવી ફરજિયાત રહેશે, વિદ્યાર્થીઓની હાજરી મરજિયાત રહેશે.

Your email address will not be published.