ઈલેક્ટ્રીક વ્હિકલ સબસીડી મેળવવા અરજદારે ડિજિટલ ગુજરાત પર અરજી કરવાની રહેશે

| Updated: July 8, 2021 8:57 pm

ગુજરાત સરકાર દ્વારા તાજેતરમાં ગુજરાત સ્ટેટ ઈલેક્ટ્રીક વ્હીકલ પોલીસી-2021 જાહેર કરવામાં આવી છે. જે અંતર્ગત તા. 1લી જુલાઇ-2021 થી રાજ્યમાં નોંધાયેલા ઈલેક્ટ્રીક વાહનો ખરીદનારને સબસીડી ચુકવવામાં આવનાર છે. ઈ-વ્હીકલ પોલીસી-2021 અંતર્ગત નાગરિકો સબસીડીનો લાભ મેળવી શકે તે હેતુસર અરજદારશ્રીએ ગુજરાત સરકારના “ડિજિટલ ગુજરાત” digitalgujarat.gov.in પ્લેટફોર્મ પર રજીસ્ટ્રેશન કરી પોતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. અરજીની સાથે વાહનનો નોંધણી નંબર, વાહન માલિકનો મોબાઈલ નંબર તથા તેમના નામના બેંક એકાઉન્ટનો નંબર અને IFSC કોડની વિગતો આપવાની રહેશે. તે ઉપરાંત કેન્સલ કરેલ ચેક/પાસબુકનું પ્રથમ પાન અપલોડ કરવાનું રહેશે. સબસીડી મેળવવા માટેની ઓનલાઈન અરજી અંગે કોઇ ફી ચુકવવાની રહેશે નહીં તેમ રાજ્યના વાહનવ્યવહાર કમિશનરની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યુ છે.

Your email address will not be published.