ગુજરાત સ્કૂલ બોર્ડે 17 સ્કૂલની અરજી રદ કરી

| Updated: July 19, 2021 12:38 pm

ગુજરાત સ્કૂલ બોર્ડે સમગ્ર ગુજરાતમાં 17 સ્કૂલની અરજીઓને રદ કરી છે.

Your email address will not be published.