રાજ્યના ખેડૂતોને વધુ બે કલાક વીજળી આપવાનો નિર્ણય

| Updated: July 6, 2021 1:39 pm

ગુજરાતના ખેડૂતોને વધુ બે કલાક વીજળી આપવાનો ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. બુધવારથી રાજ્યના ખેડૂતોને આઠના બદલે 10 કલાક વીજળી મળશે.

Your email address will not be published. Required fields are marked *