ગુજરાત હાઈકોર્ટ અપ્રત્યક્ષ સુનાવણીનું કરશે જીવંત પ્રસારણ

| Updated: July 17, 2021 2:11 pm

ગુજરાત હાઇકોર્ટ દ્વારા અપ્રત્યક્ષ સુનાવણીનું જીવંત પ્રસારણ કરાશે જેની સત્તાવાર શરૂઆત ભારતના ચીફ જસ્ટીસ એન.વી.રમન્ના દ્વારા કરવામા આવશે.

Your email address will not be published.