મારી કવિતા મારા અવાજમાં : ચંદ્રેશ મકવાણા

| Updated: April 12, 2022 4:03 pm

ટુંકી ટચરક વાત કબીરા
લાંબી પડશે રાત કબીરા

અવસર કેવળ એક જ દી’નો
વચ્ચે મહિના સાત કબીરા

ખુલ્લમખુલ્લી પીઠ મળી છે
મારે તેની લાત કબીરા

કાપડ છોને કાણી પૈનુ
પાડો મોઘી ભાત કબીરા

એક મુરખને મીંઢો ગણવા
ભેગી થઇ છે નાત કબીરા

જીવ હજી તો ઝભ્ભામા છે
ફાટી ગઇ છે જાત કબીરા

ચંદ્રેશ મકવાણા

Post a Comments

1 Comment

Your email address will not be published.