ઇન્કમટેક્સનાં કાયદા હેઠળ દંડનીય જોગવાઇ

| Updated: July 31, 2022 4:07 pm

કરદાતા ઇન્કમ ટેક્સ ન ભરે કે માહિતી જાહેર ન કરે તો તે માટે કાયદા હેઠળ અનેક દંડની જોગવાઇ કરવામાં આવી છે. જેની માહિતી નીચે મુજબ છે.

ટેક્સની ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ
– વસૂલવાપાત્ર દંડની રકમ આકારણી અધિકારી દ્વારા નક્કી કર્યા મુજબની રહેશે. જો કે, આ રકમ બાકી ટેક્સની રકમથી વધુ નહીં હોય.

આવકનું અન્ડર-રિપોર્ટિંગ
– આકારણી/પુનઃ આકારણી કરાયેલી આવક આકારણી કરનાર દ્વારા જાહેર કરાયેલી આવક કરતાં વધુ હોય અથવા રિટર્ન ફાઈલ ન થયું હોય અને આવક મૂળભૂત મુક્તિ મર્યાદાથી વધુ હોય તેવા કેસમાં આવી આવક પર ભરવાપાત્ર ટેક્સના ૫૦ ટકા લેખે દંડ વસૂલવામાં આવશે.જો અન્ડર-રિપોર્ટિંગ તો 200 ટકા ટેક્સ ચૂકવવાપાત્ર છે.

ખાતાઓ અને બીજા દસ્તાવેજો ન જાળવવા
– સામાન્ય રીતે, દંડની વસૂલાતની રકમ રુ.25,000 હોય છે
– જો આકારણી એવી વ્યક્તિની હોય કે જેણે આંતરરાષ્ટ્રીય લેવડ-દેવડ કરી હોય, તો આ દંડ આવા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો અથવા ચોક્કસ સ્થાનિક વ્યવહારોના મૂલ્યના 2 ટકા જેટલો રહેશે.

નકલી ઇન્વોઇસેસ જેવા ખોટી એન્ટ્રી માટે દંડ જો આવકવેરા અધિકારીને જણાય કે કાર્યવાહીમાં એસેસી દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા હિસાબોના ચોપડામાં નીચેની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે:
બનાવટી અથવા ખોટા દસ્તાવેજો જેમ કે નકલી ઇનવોઇસ અથવા દસ્તાવેજી પુરાવા.
-સામાન અથવા સેવાઓના વાસ્તવિક પુરવઠા અથવા રસીદ વિના કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા જારી કરાયેલ માલ અથવા સેવાઓના સપ્લાય અથવા રસીદના સંબંધમાં એક ઇન્વૉઇસ.
– અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી વ્યક્તિ પાસેથી મેળવેલા માલ અથવા સેવાઓના પુરવઠા અથવા રસીદનું ઇન્વૉઇસ.
કુલ આવકની ગણતરી માટે કોઈપણ એન્ટ્રી ન દર્શાવવી.
– આકારણીકર્તાએ આવી ખોટી અથવા ન દર્શાવેલી એન્ટ્રીઓના સરવાળા જેટલી રકમનો દંડ ચૂકવવો પડી શકે છે.
જાહેર ન કેરલી આવક
– જ્યાં નક્કી કરવામાં આવેલી આવકમાં જાહેર ન કેરલી આવકનો સમાવેશ થાય છે, ત્યાં 10 ટકા દંડ ચૂકવવાપાત્ર છે. જો કે, આવી આવકને રિટર્નમાં સામેલ કરવામાં આવી હોય અને સંબંધિત પાછલા વર્ષના અંત પહેલાં ટેક્સ ભરવામાં આવ્યો હોય તો આવી કોઈ પેનલ્ટી વસૂલવામાં આવશે નહીં.

– જે કેસમાં 1/7/2012 પછી પરંતુ 15/12/2016 પહેલા સર્ચ શરૂ કરવામાં આવી છે,તો જો શોધ દરમિયાન અઘોષિત આવક દાખલ કરવામાં આવે અને આકારણી ટેક્સ અને વ્યાજ અને ફાઇલ રિટર્ન ભરે, તો આવી આવકના 10 ટકા લેખે દંડ ચૂકવવાપાત્ર થાય છે.

– જો અઘોષિત આવકનો સ્વીકાર કરવામાં ન આવ્યો હોય પરંતુ તે આવી શોધ પછી ફાઇલ કરેલા રિટર્નમાં રજૂ કરવામાં આવે છે, તો આવી અઘોષિત આવકનો 20 ટકા હિસ્સો ચૂકવવાપાત્ર છે.

– અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં, દંડ 60 ટકા વસૂલવામાં આવે છે
– જ્યાં 15/12/2016 પછી સર્ચ શરૂ કરવામાં આવી છે તો સર્ચ દરમિયાન અઘોષિત આવક દાખલ કરવામાં આવે અને આકારણી કર અને વ્યાજ અને ફાઇલ રિટર્ન ભરે, તો આવી આવકના 30 ટકા લેખે દંડ ચૂકવવાપાત્ર થાય છે.

– અન્ય તમામ કિસ્સાઓમાં, દંડ 60 ટકા વસૂલવામાં આવે છે
ઓડિટ અને ઓડિટ રિપોર્ટ

– જો આકારણીકર્તા તેના હિસાબોનું ઓડિટ કરાવવામાં, ઓડિટ રિપોર્ટ મેળવવામાં, અથવા આવા ઓડિટરનો અહેવાલ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ₹1,50,000 અથવા કુલ વેચાણ/ ટર્નઓવર/ગ્રોસ રસીદના 1/2 ટકા, બેમાંથી જે ઓછું હોય તેના પર દંડ વસૂલવામાં આવશે.

– વિદેશી વ્યવહારથી સંબંધિત ઓડિટ રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં ન આવે તો રુ.1,00,000 નો દંડ ભરવો પડશે.
ટીડીએસ/ટીસીએસ

– જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ સ્રોત પર ટેક્સ ન કાપે તો ટેક્સની રકમ જેટલો દંડ ભરવા માટે જવાબદાર રહેશે.
– ટીડીએસ/ટીસીએસ સ્ટેટમેન્ટ રજૂ ન કરવા કે ખોટા સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરાય તો રુ.10,000થી રુ.1,00,000 સુધીનો દંડ થશે.
– નોન રેસિડન્ટ સંબંધિત ટીડીએસ કપાત સંબંધિત માહિતી રજુ ન કરવા માટે કે ખોટી માહિતી આપવા બદલ રુ.100,000નો દંડ થશે

એકાઉન્ટ પેયી ચેક/ ડ્રાફ્ટ/ ઇસીએસ સિવાયના અન્ય મોડ ઉપયોગ કરવા બદલ દંડ
– જો કોઈ વ્યક્તિ એકાઉન્ટ પેયી ચેક/એકાઉન્ટ પેયી ડ્રાફ્ટ/ઇસીએસ સિવાય લોન/ડિપોઝિટ લે કે સ્વીકારે છે અને

જો કુલ રકમ રુ.20,000થી વધારે હોય તો તે આવી લોન/ડિપોઝિટની  રકમ જેટલો દંડ ભરવા માટે જવાબદાર રહેશે.
-જો, એક દિવસમાં એક વ્યકિત પાસેથી એક જ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં કુલ રુ.2,00,000 અથવા તેથી વધુની રકમ મળી હોય તો,આવી રકમનાં સમાન દંડ ચૂકવવાપાત્ર થશે.

– જો કોઈ વ્યક્તિ લોન/ડિપોઝિટની ચુકવણી કરે અને આવી રીતે ચૂકવવામાં આવેલી આવી રકમ ₹20,000થી વધુ હોય અને આવી રકમની ભરપાઈ એકાઉન્ટ પેયી ચેક/એકાઉન્ટ પેયી ડ્રાફ્ટ/ઇસીએસ સિવાય કરવામાં આવી હોય તો આવી લોન/ડિપોઝિટ જેટલી રકમ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

સ્ટેટમેન્ટ- માહિતી ન આપવી
– નાણાકીય લેવડ-દેવડ અથવા એકાઉન્ટનું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવામાં નિષ્ફળતા બદલ દિવસ દીઠ રુ.500નો દંડ થશે. અને જો ચોક્કસ નાણાકીય વ્યવહારની જાણ કરવાની નોટિસનો જવાબ ન આપ્યો હોય તો દરેક દિવસ માટે દંડ રુ.1,000 થશે.
– નાણાકીય વ્યવહાર પર ખોટું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવા બદલ રુ.50,000નો દંડ ભરવો પડશે.
– ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડનું સ્ટેટમેન્ટ, માહિતી  કે દસ્તાવેજો રજૂ કરવામાં ન આવે તો રુ.5,00,000નો દંડ થશે.
– આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્ઝેક્શનના સંબંધમાં કોઈપણ માહિતી/દસ્તાવેજ રજૂ ન કરાય તો  તેની વેલ્યુનો 2 ટકા દંડ ભરવો પડશે.
-આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે સંબંધિત કોઈપણ માહિતી/દસ્તાવેજ રજૂ ન કરાય તો ટ્રાન્ઝેક્શનનાં 2 ટકા અથવા કેટલાક કિસ્સાઓમાં રુ.50,000 નો દંડ ભરવો પડશે.
– જો એકાઉન્ટન્ટ/મર્ચન્ટ બેંકર/રજિસ્ટર્ડ વેલ્યુઅર દ્વારા રિપોર્ટ/સર્ટિફિકેટ આપવું જરૂરી હોય અને આવી માહિતી ખોટી હોવાનું જણાય તો, દરેક ખોટા રિપોર્ટ/માહિતી માટે ₹10,000નો દંડ ભરવો પડશે.
-કોઈપણ વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિના બિઝનેસમાં હાજરી આપતી હોય,મદદ કરતી હોય, જેની બિલ્ડિંગ/જગ્યામાં આવકવેરા સત્તાધિકારીએ માહિતી એકત્ર કરવા માટે પ્રવેશ કર્યો હોય તે કોઈપણ વ્યક્તિ દ્વારા માહિતી આપવામાં નિષ્ફળતા માટે ₹1,000 સુધીનો દંડ વસૂલવામાં આવશે.

કોઈપણ રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી દ્વારા અહેવાલ રજૂ ન કરવા પર જે દેશ અહેવાલ આપવા માટે બંધાયેલ છે તેમાં નીચે મુજબ દંડ લેવાશે.

વિલંબનો સમય દંડ
એક મહિનો કે તેનાથી ઓછો ₹5000 પ્રતિ દિન
સતત ડિફોલ્ટ ₹50,000 પ્રતિ દિવસ
ખોટી માહિતી સબમિટ કરવી ₹5,00,000 અન્ય પાનનો ઉલ્લેખ ન કરવા કે ખોટા પાન બદલ  રુ.10,000 નો દંડ વસૂલવામાં આવશે.

– TANનો ઉલ્લેખ ન કરવા કે ખોટા TAN ટાંકવા પર રુ.10,000 નો દંડ લાગશે
નીચેના ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં, ₹10,000 દંડ વસૂલવાપાત્ર રહેશે,
– વિભાગ દ્વારા પુછાયેલા આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાનો ઇનકાર
– આવકવેરાની કાર્યવાહીમાં કરાયેલા નિવેદનો પર સહી કરવાનો ઇનકાર
– પુરાવા આપવા/હિસાબી પુસ્તકો રજૂ કરવા માટેના સમન્સનું પાલન ન કરવું
– નોટિસનું પાલન ન કરવું.

Your email address will not be published.