વીજ મંત્રાલયે કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓને પ્રીપેડ સ્માર્ટ મીટરનો ઉપયોગ કરવા કહ્યું

| Updated: August 12, 2021 7:14 pm

વીજ મંત્રાલયે તમામ કેન્દ્રીય મંત્રાલયોને તેના હેઠળની સંસ્થાઓ માટે પ્રીપેડ સ્માર્ટ વીજળી મીટરનો ઉપયોગ કરવા નિર્દેશ આપ્યા છે.

Your email address will not be published.