અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે રોબોટિક અને એક્વાટિક ગેલેરી જાહેર જનતા માટે આજથી ખુલ્લી

| Updated: July 17, 2021 2:25 pm

અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે રોબોટિક અને એક્વાટિક ગેલેરી શનિવારથી જાહેર જનતા માટે ખુલ્લી મુકવામાં આવશે.

Your email address will not be published.