કેન્દ્રિય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 17 ટકાથી વધીને 28 ટકા

| Updated: July 14, 2021 3:38 pm

મોંઘવારી ભથ્થું વધારવા પર છેલ્લા દોઢ વર્ષથી પ્રતિબંધ હતો તે ઉઠાવી લેવાયો છે. સરકારે ડીએ 17 ટકાથી વધારીને 28 ટકા કર્યું છે. તેનાથી 50 લાખ કેન્દ્રિય કર્મચારીઓ, પેન્સનર્સને ફાયદો થશે.

Your email address will not be published. Required fields are marked *