દિલ્હીના જંતરમંતર ખાતે ખેડૂતો દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન

| Updated: July 22, 2021 11:04 am

દિલ્હીમાં ખેડૂતો દ્વારા જંતરમંતર ખાતે વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 200 ખેડૂતો દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સિંધુ, ટીકરી અને ગાજીપુર બોર્ડરથી ખેડૂતો બસમાં બેસીને જંતરમંતર ખાતે પહોચી રહ્યા છે.

Your email address will not be published.