પાકિસ્તાની ડિગ્રી ધારકો ભારતમાં નોકરી અથવા વધુ અભ્યાસ માટે લાયક નહીં બને: UGC-AICTE

| Updated: April 24, 2022 5:00 pm

પાકિસ્તાની નાગરિકો માટે અપવાદ કરવામાં આવ્યો હતો જેમને ભારતમાં નાગરિકતા આપવામાં આવી છે.

ભારતની ટોચની શિક્ષણ નિયમનકારી સંસ્થાઓએ જણાવ્યું હતું કે ભારતીય નાગરિકો અથવા પાકિસ્તાની શૈક્ષણિક સંસ્થામાંથી ડિગ્રી ધરાવતા વિદેશી ભારતીય નાગરિકો “ભારતમાં રોજગાર અથવા ઉચ્ચ અભ્યાસ મેળવવા માટે લાયક રહેશે નહીં”.

શુક્રવારે, યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન અને ઓલ ઈન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશને ભારતીય નાગરિકોને પાકિસ્તાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ ન લેવા માટે સંયુક્ત ” જાહેર સૂચના ” જારી કરી હતી.

“તમામ સંબંધિતોને ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે પાકિસ્તાનની મુસાફરી ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈપણ ભારતીય નાગરિક અથવા ભારતના વિદેશી નાગરિક કે જેઓ પાકિસ્તાનની કોઈપણ ડિગ્રી કૉલેજ અથવા શૈક્ષણિક સંસ્થામાં પ્રવેશ લેવા માગે છે તે પાકિસ્તાનમાં પ્રાપ્ત કરેલી શૈક્ષણિક લાયકાત (કોઈપણ વિષયમાં)ના આધારે ભારતમાં રોજગાર અથવા ઉચ્ચ અભ્યાસ મેળવવા માટે લાયક રહેશે નહીં, “તે જણાવ્યું હતું.

પાકિસ્તાની નાગરિકો માટે અપવાદ કરવામાં આવ્યો હતો જેમને ભારતમાં નાગરિકતા આપવામાં આવી છે. “જોકે, સ્થળાંતર કરનારાઓ અને તેમના બાળકો કે જેમણે પાકિસ્તાનમાં ઉચ્ચ શિક્ષણની ડિગ્રી મેળવી છે અને ભારત દ્વારા નાગરિકતા આપવામાં આવી છે તેઓ MHA તરફથી સુરક્ષા મંજૂરી મેળવ્યા પછી ભારતમાં રોજગાર મેળવવા માટે લાયક હશે

Your email address will not be published.